การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ ในวันที่ 4-5 และ 7-8 ก.พ. 62 ณ โรงแรมบางกอกชฎา กทม.

การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านพลังงานและการวิเคราะห์โครงการสำหรับบุคลากรจากสำนักงานพลังงานจังหวัด

ระหว่างวันที่ 4-5 และ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องเบียงก้า โรงแรมบางกอก ชฎา ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 

           สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานได้ดำเนิน "โครงการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านพลังงานระดับจังหวัดเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562" โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงแผนปฏิบัติการพลังงานระดับจังหวัด จัดทำข้อมูลและศักยภาพพลังงานระดับจังหวัด จัดทำแผนยุทธศาสตร์พลังงานภาค และมีกำหนดจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านพลังงานและการวิเคราะห์โครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 4 – อังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

     ภาคเหนือ (17 จังหวัด) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (20 จังหวัด)

ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 7  - ศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

     ภาคกลาง (17 จังหวัด)  ภาคตะวันออก (8 จังหวัด) ภาคใต้ (11 จังหวัด) และ ภาคใต้ชายแดน ( 3 จังหวัด)

สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ : https://drive.google.com/drive/folders/15vwua9Kgiz9-bOQrefM9620mO58RXn8-?usp=sharing
รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมปี 2561 : https://drive.google.com/drive/folders/1J_biUZBdj-OzgDtzWhXcyJt-igBuZQ1y?usp=sharing 

โพสต์โดย:
admin
วันที่โพสต์:
2019-01-08 11:52:04
logo

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 ระบบฐานข้อมูลพลังงานในประเทศไทย(THAI ENERGY DATA)
โทรศัพท์: 08-1992-3453 อีเมล: example@email.com

พัฒนาโดย ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่