THAI ENERGY DATA

ฐานข้อมูลพลังงานประเทศไทย

แหล่งบริการข้อมูลด้านพลังงานของประเทศไทยในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และภูมิภาค เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์พลังงานและแผนปฏิบัติการด้านพลังงานระดับจังหวัด

เกี่ยวกับเรา

สำนักนโยบายและยุทธสาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน และสำนักงานพลังงานจังหวัด (สพจ.) 76 จังหวัด ในฐานะผู้มีภารกิจหน้าที่ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานในส่วนภูมิภาคและส่งเสริมให้เกิดการดำเนินงานจริง ได้จัดทำระบบบริหารจัดการข้อมูลด้านพลังงานสำนักงานพลังงานจังหวัด เพื่อช่วยให้บุคลากรใน สพจ. ได้มีองค์ความรู้และข้อมูลสำหรับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับกลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติการด้านพลังงานระดับจังหวัดให้มีความสอดคล้องกับนโยบายระดับชาติและระดับกระทรวง ซึ่ง สพจ. สามารถนำไปใช้ในการผลักดันแนวทาง/แผนงาน/โครงการตามแผนฯ ดังกล่าวให้บรรจุอยู่ในแผนจังหวัด/กลุ่มจังหวัดได้


ฐานข้อมูลที่จัดทำขึ้น เผยแพร่ทางเว็บไซต์ระบบบริหารจัดการข้อมูลด้านพลังงาน new.thaienergydata.in.th มีหลักการของระบบบริหารจัดการข้อมูล 3 ขั้นตอน ได้แก่

  1. การนำเข้าข้อมูล คือ การนำข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูลชนิดนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานด้านพลังงาน หรือหน่วยงานราชการอื่น ๆ ที่มีข้อมูลพื้นฐานสำหรับพื้นที่ ป้อนเข้าสู่ระบบบริหารจัดการข้อมูล ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมีการปรับปรุงตัวเลขทุก ๆ ปี

  2. การประมวลผลข้อมูล หลังจากที่นำเข้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้วนั้น จะมีการนำข้อมูลดังกล่าวมาทำการประมวลผล เพื่อให้ได้ข้อมูลสำหรับนำไปวิเคราะห์ในรูปแบบของข้อมูลด้านพลังงานที่จะพร้อมนำไปใช้ประโยชน์ต่อ เช่น ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า/น้ำมัน/LPG ในภาคส่วนต่าง ๆ ศักยภาพพลังงานทดแทน เป็นต้น

  3. การแสดงผลข้อมูล มีการออกแบบการนำข้อมูลที่ได้มาแสดงผลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น กราฟเส้นแสดงแนวโน้ม กราฟแผนภูมิแบบแท่ง กราฟวงกลมแสดงสัดส่วน เป็นต้น เพื่อให้การเข้าถึงข้อมูลเบื้องต้นง่ายต่อการเข้าใจ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ต่อในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านพลังงานในพื้นที่ และยังสามารถดาวน์โหลด Provincial Energy Fact Sheet ในรูปแบบ Microsoft Excel ให้นำไปใช้งานต่อได้ง่ายขึ้น